TERÀPIES

TRASTORNS ESPECTRE AUTISTA

TRASTORNS ESPECTRE AUTISTA

TRASTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA (TEA)

Què són?

L’autisme és un trastorn neurològic complex, lligat a causes genètiques i també a factors ambientals que es manifesta al llarg de tot el cicle vital. Forma part del grup de trastorns del desenvolupament coneguts com a trastorns de l’espectre autista (TEA). El terme TEA es situa dins d’un espectre degut a la gran variabilitat d’alteracions que poden manifestar els individus afectats. Aquestes alteracions es manifesten de forma diferent en funció del grau d’afectació, el moment evolutiu i les capacitats de la persona. Té una prevalença d’1 de cada 100 naixements i és 4 vegades més freqüent en homes que en dones. El diagnòstic de TEA inclou al col·lectiu de persones que mostren alteracions en:

 • Comunicació i interacció social.
 • Patrons restrictius i repetitius de comportament, interessos o activitats.
 • Alteracions sensorials: híper o hipo sensibilitat a determinats estímuls.
 • Deteriorament clínic significatiu en l’àrea social, laboral o altres àrees importants per el funcionament habitual.
 • Les alteracions no s’expliquen millor per una discapacitat intel·lectual o retard global en el desenvolupament.

Amb la publicació del manual diagnòstic DSM V de la APA (American Psychiatric Association, 2013) els diagnòstics d’autisme, síndrome d’Asperger i trastorn generalitzat del desenvolupament queden englobats sota la mateixa categoria de trastorns de l’espectre autista que es distingeix per 3 nivells de severitat: lleu, moderat i greu, que s’apliquen en funció del nivell de suport que necessiten i la dificultat d’integració en el context.

Les manifestacions es van presentant de manera gradual i habitualment es pot formular una sospita diagnòstica al voltant dels 12-24 mesos d’edat. El diagnòstic precoç i la intervenció primerenca són clau per un bon pronòstic de l’infant.

INTERVENCIÓ

Les principals dimensions del desenvolupament afectades en els TEA són la dificultat per mostrar una comunicació adequada i eficaç i la presència de patrons de comportament, activitats o interessos restringits. Sovint, a les famílies els crida l’atenció la dificultat del seu fill o filla per integrar-se en un grup d’iguals, o la forma en la que s’expressa, que pot ser monotemàtica i, en ocasions, amb un to de veu i una forma de parlar peculiar (to elevat, velocitat, entonació plana…). Malauradament, molts casos d’autisme es detecten a partir dels 3 anys o més tard però s’han fet esforços per poder formular un diagnòstic precoç i aplicar l’atenció primerenca a qualsevol nen amb problemes en el seu desenvolupament.

La intervenció psico-educativa té com a objectius:

 • Millorar les competències de comunicació i llenguatge.
 • Estimular el joc i la interacció social.
 • Millorar l’autonomia.
 • Millorar els aprenentatges acadèmics.
 • Ajudar als pares a comprendre el desenvolupament dels seus fills.

Es planteja una intervenció adaptada als objectius individuals de l’infant i té una periodicitat variable en funció de les característiques del nen o nena i la seva família. Sempre que és possible, es procura treballar en el context natural de l’infant (casa i escola), fomentant la participació activa de la família, tant a l’hora de plantejar els objectius com durant el desenvolupament de la intervenció.

AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC

La finalitat d’aquest servei és realitzar una avaluació psicològica a aquelles persones que, bé derivades d’un altre servei o bé per iniciativa pròpia o de la seva família, presentin característiques compatibles amb alteracions del desenvolupament. Les tasques del servei es basen en:

 • Recollida exhaustiva d’informació de les famílies.
 • Anàlisi d’informes previs o altres informacions com informes escolars.
 • Utilització d’instruments estandarditzats per a l’avaluació i diagnòstic dels TEA o qualsevol altre trastorn del desenvolupament. Les proves poden ser específiques per valorar el aspectes comunicatius, de llenguatge i de joc de l’infant (ADOS 2 i ADI-R) o també per valorar les competències cognitives i emocionals.

Devolució del diagnòstic i orientació a la família per a la intervenció en els diferents àmbits (familiar, educatiu i ocupacional).