Entrades a Informes pericials i assessorament judicial

Informes Pericials

Informes Pericials

Un dels àmbits de la psicologia que, actualment està en creixement, és el de la Psicologia Forense. Aquesta àmplia disciplina permet acostar la psicologia als Tribunals de Justícia, entre d’altres:

 • Incloent els psicòlegs en els procediments judicials on, mitjançant l’Informe Pericial*, s’encarreguen d’aconsellar a jutges sobre els temes que tenen implicació psicològica, per dotar-los d’informació professional suficient per poder dictar sentència amb major coneixement de causa (per exemple, en el cas de separacions i divorcis, o bé; incapacitacions i invalideses derivades d’accidents laborals).
 • Utilitzant l’Assessorament psicològic a advocats, aquests poden orientar les demandes a les necessitats dels clients des d’una visió general de les diferents àrees d’afectació de la persona.

* L’Informe Pericial és un procediment d’avaluació, específic per a cada cas en particular, que dóna resposta a les diferents preguntes formulades per l’advocat que el sol·licita. Aquests informes es presenten com a prova en els judicis on el psicòleg que l’ha realitzat pot acudir-hi per tal de respondre les preguntes i resoldre els dubtes que l’informe pugui suscitar. És convenient que aquests informes els realitzin professionals especialitzats perquè posseeixen un major coneixement de les característiques i dels efectes que les situacions judicials poden comportar per a les persones implicades.

Els àmbits d’actuació més freqüents en que pot participar el psicòleg forense dins l’entorn dels Tribunals de Justícia són:


Dret Familiar

 • Mesures després de la separació i el divorci.
 • Mesures respecte als fills menors (Guarda i Custòdia).
 • Aspectes psicològics de la separació, el divorci i la nul·litat.
 • Nul·litat Matrimonial.
 • Acolliment i adopció.
 • Matrimoni de menors.


Dret Civil

 • Incapacitacions Civils.
 • Avaluació psicològica de la responsabilitat.
 • Capacitat Civil en la presa de decisions (contractes, testaments tutelars, canvi de sexe, esterilització de joves amb retard mental).
 • Valoració del dany moral.


Dret Laboral

 • Incapacitacions laborals.
 • Simulació i problemes psicofisiològics contemplats en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Assetjament al lloc de treball (“mobbing”, assetjament sexual).
 • Valoració de seqüeles psicològiques en accidents laborals.


Dret Penal

 • Delits i faltes
Més